ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΝΟΜΟΥ
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Ψυκτικοί

αναλυτική παρουσίαση ψυκτικών
όλες οι υπηρεσίες

ΕΡΓΟ-ΨΥΚΤΙΚΗ Α.Ε.

Η Εταιρεία "ΕΡΓΟ - ΨΥΚΤΙΚΗ Α.Ε.", ασχολείται, από το 1985, με την Μελέτη και την Κατασκευή ολόκληρου του φάσματος των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις Εγκαταστάσεις Κλιματισμού & Εξαερισμού, αλλά και τις Εγκαταστάσεις της Βιομηχανικής Ψύξης. 

Η Εταιρεία διευθύνεται από τον Διπλωματούχο Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο Μηχανικό κ. Δημ. Λ. Ορφανό, και πλαισιώνεται, κατάλληλα, από έμπειρο και ικανό Τεχνικό προσωπικό, αποτελούμενο από δυο (2), ακόμη, Διπλ. Μηχ/γους - Ηλ/γους Μηχανικούς, και δώδεκα (12) άτομα Τεχνιτών υψηλής στάθμης, ειδικοτήτων αντίστοιχων με την δραστηριότητά της. Το προσωπικό της Εταιρείας ολοκληρώνεται, με την παρουσία δυο (2) ακόμη υπαλλήλων του Λογιστηρίου και μιάς (1) υπαλλήλου για την Γραμματεία. 

Η Εταιρεία, διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε έργα μεγάλης έκτασης, και εξειδικεύεται στην εκτέλεση Ηλεκτρομηχανολογικών Eργων και την παράδοσή τους "με το κλειδί στο χέρι" (Turn-on Key Projects). 

Η Εταιρεία, δεν αντιπροσωπεύει κάποια συγκεκριμένα Μηχανήματα προελεύσεως Εξωτερικού ή Εσωτερικού, συνεργάζεται, όμως, με πολύ γνωστούς Κατασκευαστικούς Οίκους τόσον του Εξωτερικού όσον και του Εσωτερικού, από τους οποίους προμηθεύεται Υλικά και Μηχανήματα βασικού και παρελκόμενου εξοπλισμού, οι δε κατασκευές της, πραγματοποιούνται, πάντοτε, επί τη βάσει αυστηρών προδιαγραφών. 

Η "ΕΡΓΟ - ΨΥΚΤΙΚΗ Α.Ε.", παρέχει, τέλος, τις υπηρεσίες της και στον τομέα της Συντήρησης των Κτιριακών και Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων, ώστε οι Εγκ/σεις αυτές να διατηρούνται σε πλήρη ετοιμότητα από πλευράς λειτουργίας και απόδοσης, καθ' όλη την διάρκεια του έτους. 
 
Αναζήτηση Περιοχών
Επαγγελματικές Κατηγορίες

© Ψυκτικοί | All rights reserved